{{ score }}
  # Remove an alias named alias_name.
unalias alias_name